Informace k přihláškám a příjmu dětí do dětské skupina Ježek

Podmínky pro přijetí:
  • Zdravotní stav dítěte umožňuje pobyt v dětské skupině
    (dokládá se potvrzení od lékaře)
  • Dítě se podrobilo stanoveným pravidelným očkování nebo je proti nákaze imunní anebo se očkování nemůže podrobit pro trvalou kontraindikaci
    (dokládá se potvrzení od lékaře)
  • Alespoň jeden z rodičů má vazbu na trh práce po celou dobu docházky dítěte do dětské skupiny, tzn.: je v pracovněprávním vztahu, vykonává samostatně výdělečnou činnost, je vedený v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, vzdělává se v akreditovaném nebo rekvalifikačním studiu
    (dokládá se potvrzení jednoho z rodičů)
 

Písemnou přihlášku podává rodič na adrese Dětské skupiny Ježek, Údolní 1147, 140 00 Praha 4. Přihlášky jsou přijímány průběžně, během celého kalendářního roku. O přijetí dítěte rozhoduje ředitelka dětské skupiny.

V případě převýšení zájmu nad kapacitou zařízení je vytvořen pořadník, který je podkladem pro přijímání dětí, kde jsou děti řazeny dle data doručení přihlášky.

Přihlášky je možné podat osobně nebo poštou, vždy k rukám ředitelky dětské skupiny. Vyrozumění o přijetí či nepřijetí dítěte je rodičům sděleno do 14 dnů od přijetí přihlášky.


Přihláška ke stažení ZDE